Algemene Voorwaarden

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Petit Baron – Beau Projet, maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort Ambachtstraat 1b en met als ondernemingsnummer RPR Brussel BE 0893.364.456 (hierna ‘de verkoper’ genoemd). De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van www.petitbaron.be wordt geplaatst. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelsbekwaam te zijn. Handelsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen dan wel de handelsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen ingeval van onduidelijkheid via info@petitbaron.be of telefonisch op 058 24 04 06.

ART. 1: Bij het plaatsen van een bestelling verklaart de cliënt zich akkoord met onze algemene verkoopvoorwaarden en ziet hij uitdrukkelijk af van deze die zouden vermeld zijn op zijn bestelbons, brieven en in algemene zin op al zijn handelsdocumenten.

ART. 2: Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

ART. 3: Afgehaalde of geleverde goederen worden nooit teruggenomen.

ART. 4: Levering gebeurt gratis vanaf €20. Bestellingen onder de €20 worden geleverd met verzendkost van €4,5. Afhaling kan van maandag tot vrijdag tussen 10u en 15u. Betaling dient reeds uitgevoerd te zijn.

ART. 4: Indien wij door omstandigheden op de gevraagde lever- of afhaaldag de geplaatste bestelling niet kunnen bezorgen, dan zal deze zo snel mogelijk bezorgd worden. Goederen die op de voorziene datum niet werden geleverd, zullen bezorgd worden op zo kort mogelijk termijn. Bestellingen kunnen bij laattijdige levering geannuleerd worden mits akkoord van Petit Baron.

ART. 5: Afhalingen gebeuren steeds op ons adres :  Ambachtstraat 1b 8620 Nieuwpoort binnen de openingsuren.

ART. 6: De door ons vermelde of aangenomen leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Een vertraging kan nooit schadeloosstelling noch intresten met zich brengen, zelfs indien de termijn uitdrukkelijk overeengekomen werd.

ART. 7: Geen enkele klacht wordt aangenomen drie dagen na de levering en dienen ons overgemaakt per aangetekend schrijven. Geen enkele klacht ontslaat de klant zijn betalingsverplichtingen.

ART. 8: Geen enkele klacht ontslaat de cliënt van zijn betalingsverplichting. Onze facturen zijn betaalbaar netto contant zonder korting, tenzij anders overéén gekomen. Indien het totaal factuurbedrag op de vervaldatum niet werd betaald, zullen er extra kosten worden aangerekend.

ART. 9: Ingeval de cliënt achterstallig is met zijn betalingen hebben wij het recht alle lopende bestellingen op te zeggen, te weigeren en/of te schorsen en/of verbroken te beschouwen, zonder dat de cliënt aanspraak kan maken op enige schadeloosstelling.

ART. 110 Het eigendomsrecht op de koopwaren is slechts definitief door de klant verworven na de algehele afbetalingen van de prijs in hoofdsom, intresten, taksen, kosten en eventuele vergoedingen.

ART. 11: Ongevallen, werkstakingen, brand, oorlogstoestanden en gelijk welk ander evenement dat onze bevoorrading of het vervoer kunnen belemmeren of beletten worden beschouwd als gevallen van overmacht ten onze voordele behouden. Zij verlenen ons het recht alle leveringen te schorsen en/of alle lopende contracten, zonder enige schadeloosstelling, te verbreken en stellen ons vrij van gelijk welke verantwoordelijkheid.

ART. 12: Prijzen kunnen steeds wijzigen in functie van de markt.

ART. 13: Petit Baron is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan verpakkingen ontstaan na levering of afhaling.